Reklamacje

Gwarancje i reklamacje

 

1.  Sprzedawca udziela na Towary 12 miesięcznej gwarancji od chwili wydania Towaru Kupującemu obejmującej wady, które ujawniły się po wydaniu Towaru. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi została wyłączona.

2.    Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej na druku dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy – www.forestpolska.com/reklamacje.html, nie później niż 7 dni od daty ujawnienia się wady pod rygorem utraty uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
3.  Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar, okazać fakturę sprzedaży rzeczy i wskazać na czym polega wada. 
4. Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z wynajęciem osób i sprzętu do demontażu, organizacji pracy na wysokości,  i innych opłat związanych z odesłaniem towarów do siedziby Sprzedawcy z zastrzeżeniem pkt 3. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej Towaru Sprzedawca pokryje koszty transportu. 
5. Na rozpoznanie i załatwienie reklamacji Sprzedawca ma 30 dni od daty prawidłowego wniesienia reklamacji. W przypadku nie poinformowania Kupującego w tym terminie przez Sprzedawcę o treści decyzji co do sposobu usunięcia wad, uważać się będzie że została podjęta decyzja o dostarczeniu nowego towaru zamiast wadliwego. 
6.    Gwarancja nie obejmuje: 
a. uszkodzeń wynikających z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i zaleceniami producenta dotyczącymi, obsługi i konserwacji; 
b. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub rozruchu w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi/montażu; 
c. uszkodzeń powstałych podczas transportu w sytuacji określonej w § 3 ust. 2 OWS
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów Towaru jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści OWS, nigdy zaś nie obejmuje odszkodowania pieniężnego. 
8. Wobec udzielenia Kupującemu gwarancji nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
   

Formulqarz zgłoszenia reklamacji >>>

Wypełniony formularz prosimy przesłać na email: info@forestpolska.com
lub faksem pod numer (22) 642-33-46
 

 

 

Informuję, iż: