Ogólne Warunki Sprzedaży

Z uwagi na fakt, że Forest Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwoleńska 130, NIP 521-329-59-38 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000209269 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych, prowadzi działalność gospodarczą obejmującą sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz Zarząd Forest Group Polska sp. z o.o. przyjmuje następujące warunki prowadzenia sprzedaży:

 

§ 1.

Obowiązywanie ogólnych warunków sprzedaży

1.   Na potrzeby niniejszych ogólnych warunków sprzedaży wprowadza się definicje następujących pojęć w nich użytych:

a.   OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Forest Group Polska sp. z o.o.;

b.  Towary – produkty oferowane przez Forest Group Polska sp. z o.o.;

c.   Sprzedawca – Forest Group Polska sp. z o.o.;

d. Kupujący – podmiot, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą.

e. Zamówienie specjalne – indywidualne uzgodnienie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dotyczące m.in. wymogów cech fizycznych oraz ceny zamówionego Towaru.

f.  Przewoźnik – podmiot, trudniący się przewozem rzeczy danego rodzaju. Pojęcia przewoźnika, kuriera i firmy świadczącej usługi kurierskie są tożsame.

2. OWS obowiązują w odniesieniu do umów sprzedaży Towarów dokonywanych przez  Sprzedawcę, na rzecz Kupującego.

3.  W przypadku Kupujących, którzy zawarli ze Sprzedawcą umowę współpracy handlowej postanowienia OWS mają zastosowanie w części nieuregulowanej w umowie.

4.   OWS są integralną częścią każdej oferty i cennika, a podpisanie umowy współpracy handlowej stanowi równocześnie akceptację OWS. 

 § 2.

Warunki handlowe

 

1.    Informacje lub dane przedstawione w katalogach, prospektach, cennikach, ogłoszeniach i innych drukach reklamowych oraz na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia przez Kupującego zamówienia.

2.   O ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej oferta złożona Kupującemu przez Sprzedawcę, ważna jest 7 dni od dnia jej złożenia przez Sprzedawcę. 

 

§ 3.

Realizacja zamówienia. Dostawa 

1.  Wydanie zamówionego Towaru następuje w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę (ul. Zwoleńska 130, Warszawa) w dni robocze, w godzinach od 8.30 do 16.30

2. Zamówienie Towaru należy przesyłać faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) na DRUKACH ZAMÓWIEŃ dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy. Składając zamówienie, należy podać nazwę, kod oraz zamawianą ilość Towaru. Chwilą wydania Towaru jest dzień wydania zamówionego Towaru w siedzibie Sprzedawcy lub powierzenie Towaru Przewoźnikowi, z zastrzeżeniem pkt 6.

3. Uzgodniony przez Sprzedawcę i Kupującego termin realizacji zamówienia liczony jest począwszy od dnia następującego po dniu poinformowania Sprzedawcy o warunkach zamówienia niezbędnych do jego realizacji.

4. W przypadku nieodebrania zamówionego Towaru przez Kupującego w uzgodnionym terminie wydania, odpowiedzialność za jego uszkodzenie lub utratę a także koszty transportu  oraz wszelkie powstałe w związku z tym należności, ponosi Kupujący. Kolejne zamówienia Kupującego będą mogły być realizowane po dokonaniu przedpłaty określonej przez Sprzedawcę.

5. Zamówione Towary mogą być przesłane przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Kupującego na jego koszt i odpowiedzialność. W przypadku zwrotu przesyłki nadanej przez Sprzedawcę ust. 3 stosuje się odpowiednio. zamówienia z opisem „PILNE” lub „DZIŚ” będą traktowane priorytetowo za dopłatą w wysokości 40% wartości zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedawca zapewni możliwość odbioru najpóźniej następnego dnia roboczego.

6.   Dostawa Towaru na koszt Sprzedawcy jest realizowana w przypadkach, gdy:
a.    minimalny jednorazowy zakup towarów za kwotę 500 zł netto,
b.      maksymalny rozmiar długości boków przesyłki nie przekraczająca 199 cm,
c.       brak dotychczasowych zaległości w płatnościach  Kupującego.

7.   Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan zamówionego Towaru przy jego odbiorze w obecności osoby wydającej lub pracownika firmy kurierskiej, a w przypadku stwierdzenia jego uszkodzeń lub braków zgłosić to w formie pisemnej, która winna zostać doręczona Sprzedawcy najpóźniej w 3 dniu po otrzymaniu Towaru.

8. Czynności dotyczące ustalenia zakresu odpowiedzialności, sporządzenie dokumentacji dotyczącej dostarczenia uszkodzonej, zagubionej lub spóźnionej przesyłki leżą po stronie Kupującego i/lub Przewoźnika. Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić Kupującemu kopię listu przewozowego lub innych dokumentów stwierdzających wydanie Towaru Przewoźnikowi.

9.   W przypadku braku wyboru Przewoźnika przez Kupującego, zamówiony Towar zostanie wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka” zgodnie z obowiązującym cennikiem ww. firmy kurierskiej.

10. Warunki Zamówienia specjalnego są indywidualnie ustalane i dostępne dla Kupującego po podpisaniu ze Sprzedawcą umowy o współpracy handlowej.

 

 § 4.

Ceny i warunki płatności

 1.  Kupujący dokonuje płatności najpóźniej w chwili wydania Towaru.

 

§ 5.

 

Gwarancje i Reklamacje

1.   Sprzedawca udziela na Towary 12 miesięcznej gwarancji od chwili wydania Towaru Kupującemu obejmującej wady, które ujawniły się po wydaniu Towaru. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi została wyłączona.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej na druku dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy – www.forestpolska.com/reklamacje.html, nie później niż 7 dni od daty ujawnienia się wady pod rygorem utraty uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

3.    Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar, okazać fakturę sprzedaży rzeczy i wskazać na czym polega wada. 

4. Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z wynajęciem osób i sprzętu do demontażu, organizacji pracy na wysokości,  i innych opłat związanych z odesłaniem towarów do siedziby Sprzedawcy z zastrzeżeniem pkt 3. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej Towaru Sprzedawcy pokryje koszty transportu. 

5.  Na rozpoznanie i załatwienie reklamacji Sprzedawca ma 30 dni od daty prawidłowego wniesienia reklamacji. W przypadku nie poinformowania Kupującego w tym terminie przez Sprzedawcę o treści decyzji co do sposobu usunięcia wad, uważać się będzie że została podjęta decyzja o dostarczeniu nowego towaru zamiast wadliwego. 

6.    Gwarancja nie obejmuje: 

a. uszkodzeń wynikających z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i zaleceniami producenta dotyczącymi, obsługi i konserwacji; 

b. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub rozruchu w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi/montażu; 

c.  uszkodzeń powstałych podczas transportu w sytuacji określonej w § 3 ust. 2 OWS. 

7.  Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów Towaru jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści OWS, nigdy zaś nie obejmuje odszkodowania pieniężnego. 

8.    Wobec udzielenia Kupującemu gwarancji nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. 

§ 6. 

Postanowienia końcowe

1.   OWS oraz wszystkie umowy handlowe zawierane przez Sprzedającego z Kupującym podlegają prawu polskiemu.

2.  Do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. OWS dostępne są na stronie internetowej www.forestpolska.com/ows.html oraz w lokalu Sprzedawcy.

5.   OWS obowiązują od dnia 1 września 2011 r.

 

Informuję, iż: